์์์ ์์์์ืNonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Overview /ไขมันพอกตับ ที่ไม่เกี่ยวกับการดื่ม

CLICK HERE for the Liver Tracker #liver #fattyliver #liverrecipes #liversymptoms #livertreatment … ตับของคนเรานั้น ถือเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก ผิวหนัง โดยมันจะอยู่ในตำแหน่งใต้ต่อกระดูกสีข้างทางด้านขวา มีน้ำหนัก ประมาณ 3 ปอนด์

Read more